ஃபிளாக் மற்றும் பென்னட் அமைப்பு தொழில் நுட்ப ஆய்வில் பங்கின் விலை போக்கில் ஃபிளாக் (சதுர வடிவ கொடி) மற்றும் பென்னட்ஸ் (முக்கோண வடிவ கொடி) என்பது குறுகிய கால தொடர்ச்சியான (ஒன்று முதல் ஐந்து வாரங்கள்) அமைப்பு (பேட்டர்ன்). அவை ஒரு போக்கில் (டிரெண்ட்) நிலை பெற்றுள்ளது என்பதை குறிப்பதாக இருக்கிறது. மேலும், விலை இடையில் நிலை பெற்று தொடர்ந்து மேலேறும் என்பதை வலிமையாக சுட்டிக் காட்டுவதாக இருக்கிறது. […]