டிரிபிள் டாப், டிரிபிள் பாட்டம் அமைப்பு சந்தையின் புள்ளிகள் அல்லது பங்கின் விலை இறங்குமுகத்தில் இருந்தால் ஏறுமுகத்திற்கும், ஏறுமுகத்தில் இருந்தால் இறங்குமுகத்திற்கும் மாறிச் செல்லும் என சுட்டிக் காட்டும் அமைப்பாக (ரிவர்ஸல் பேட்டர்ன்) டிரிபிள் டாப் அமைப்பு மற்றும் டிரிபிள் பாட்டம் அமைப்பு இருக்கின்றன. இந்த அமைப்புகள் என்பது பங்கின் உயர்தடுப்பு (ரெசிஸ்டென்ஸ்) அல்லது ஆதரவு (சப்போர்ட்) நிலை அதன் வழக்கமான போக்கில் (டிரெண்ட்) செல்லும் போது உருவாகிறது. இந்த […]